Laatste nieuws:

Zoals de meeste organisaties heeft Laagland archeologie maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen daarbij de adviezen van de overheid en het RIVM. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. In het veld houden onze medewerkers minimaal 1,5 m afstand van elkaar. Hygiënische voorzorgmaatregelen worden gehanteerd en medewerkers met  gezondheidsklachten blijven thuis. 

Veldwerk in Nederland en Vlaanderen blijft doorgaan. Deadlines zijn tot op heden altijd gehaald en dat willen we zo houden. U kunt ons altijd bereiken via e-mail of telefoon. Heeft u nog vragen?  Neem gerust contact op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een archeologisch bureauonderzoek?

Een bureauonderzoek is meestal de eerste fase van elk archeologisch onderzoek. Op basis van beschikbare bronnen wordt een inschatting gemaakt hoe groot de kans is dat er archeologie in de grond zit. Vooral voor omvangrijke projecten is de kwaliteit van het bureauonderzoek vaak bepalend voor de omvang en intentsiteit van het vervolgonderzoek. In een goed uitgevoerd bureauonderzoek kan vaak onderscheid worden gemaakt tussen gebieden waar met een hoge waarschijnlijk archeologie zit en waar die kans verwaarloosbaar is.Bij een bureauonderzoek kijken we eerst naar de geplande ingreep. Wat gebeurt er precies? Waar en tot hoe diep wordt de bodem geroerd en wat kunnen de effecten op archeologische vindplaatsen zijn? Vervolgens kijken we naar de bekende en de te verwachten archeologische resten in en rond het plangebied. Daartoe maken we gebruik van een groot aantal bronnen, waaronder bodemkundige kaarten, archeologische kaarten en databases, historische kaarten, bodemkundige en archeologische onderzoeken in de nabijheid van het plangebied, hoogtekaarten en ontgrondingskaarten. We focussen met nadruk op eventuele bekende bodemverstoringen in het plangebied:  Als kan worden aangetoond dat de bodem al verstoord is, is vervolgonderzoek meestal niet meer aan de orde. Het onderzoek resulteert in een archeologisch verwachtingsmodel, dat aangeeft waar en welke archeologische resten zijn te verwachten en waar niet.

Wanneer?

Onder de huidige Nederlandse wetgeving moet de verstoorder aantonen dat hij of zij voldoende rekening heeft gehouden met eventuele archeologische waarden in het plangebied. Archeologisch onderzoek wordt geëist voor een bouw-, aanleg-, sloop- of ontgrondingsvergunning of voor een projectbesluit als de archeologische waarde of verwachting van het terrein nog onvoldoende bekend is.

Voor wie?

Alle initiatiefnemers van bodemverstorende ingrepen, zowel particulieren, bedrijven en (semi-) overheden

Uitzonderingen

Een bureauonderzoek kan soms worden overgeslagen indien er al veel bekend is over een terrein. Soms ook schrijft het gemeentelijk beleid voor dat er een archeologisch veldonderzoek moet plaatsvinden (dit is meestal een inventariserend veldonderzoek - verkennende fase, ofwel een verkennend booronderzoek).

Archeologisch onderzoek is niet vereist indien de geplande verstoring onder de door de gemeente vastgestelde vrijstellingsgrenzen blijft. Die grenzen verschillen per gemeente. Vaak ook blijkt dat het plangebied in een zone ligt waarvoor een (zeer) lage archeologische verwachting geldt. Ook dan is vaak geen archeologisch onderzoek vereist, al verschilt dit per gemeente. 

Laagland archeologie BV

 

www.laaglandarcheologie.nl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Erwin Brouwer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 - 51 95 35 53

 

Jeroen Wijnen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 - 40 61 85 50

 

Hans Oude Rengerink

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 - 49 88 34 03

 

KvK - nr. 75251876

Bank: NL58 KNAB 0764 3020 19

 

Onze vestigingen:

Virulyweg 21F

7602 RG  Almelo

 

Ruysdaelbaan 106

5613 DL  Eindhoven