Laatste nieuws:

Zoals de meeste organisaties heeft Laagland archeologie maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We volgen daarbij de adviezen van de overheid en het RIVM. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. In het veld houden onze medewerkers minimaal 1,5 m afstand van elkaar. Hygiënische voorzorgmaatregelen worden gehanteerd en medewerkers met  gezondheidsklachten blijven thuis. 

Veldwerk in Nederland en Vlaanderen blijft doorgaan. Deadlines zijn tot op heden altijd gehaald en dat willen we zo houden. U kunt ons altijd bereiken via e-mail of telefoon. Heeft u nog vragen?  Neem gerust contact op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort en krachtig:

Als uit eerder onderzoek blijkt dat zich archeologische resten in de grond bevinden en - belangrijk - de grondwerkzaamheden deze resten zullen aantasten, is gravend onderzoek meestal noodzakelijk. Hierbij wordt een kraanmachine gebruikt. Bij gravend onderzoek worden de archeologische resten vernietigd, maar doordat de vindplaats gedocumenteerd wordt, blijft in ieder geval de kennis bewaard. Er zijn verschillende vormen van gravend onderzoek.

 

Archeologische begeleiding

Soms is een regulier gravend onderzoek niet efficiënt of uitvoerbaar, bijvoorbeeld bij een bodemsanering of bij een relatief klein gebied dat ontgraven wordt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vervanging van een riool, de aanleg van een sloot of bij de sloop van bestaande gebouwen. Een archeologische begeleiding van de reguliere graafwerkzaamheden is dan een oplossing. De graafwerkzaamheden duren dan vaak wel wat langer, maar doordat er voorafgaand aan de civiele ontgravingen geen archeologische graafwerkzaamheden plaatsvinden, is deze oplossing vaak sneller en goedkoper. Het civiele werk en archeologisch onderzoek worden dan geïntegreerd. Een archeologische begeleiding heeft daarnaast als groot voordeel dat het plangebied na de begeleiding vrij kan worden gegeven: u zit dan niet met een volgende onderzoeksfase. Een begeleiding kan alleen onder specifieke voorwaarden een regulier gravend onderzoek vervangen en het bevoegd gezag zal altijd eerst haar toestemming moeten geven. Voordat een archeologische begeleiding mag worden uitgevoerd, dient er een archeologisch Programma van Eisen te worden opgesteld door een archeologisch bureau. De gemeente (de bevoegde overheid) zal het PvE toetsen.

Proefsleuvenonderzoek

Een proefsleuvenonderzoek vindt plaats als uit vooronderzoek (bureauonderzoek en/of booronderzoek) blijkt dat er archeologische resten te verwachten zijn. Het gaat dan om een karterend proefsleuvenonderzoek dat tot doel heeft archeologische vindplaatsen op te sporen. Soms ook eist de gemeente dat direct proefsleuven worden aangelegd, bijvoorbeeld als in de directe omgeving al vaak archeologische resten zijn aangetroffen. 

Proefsleuvenonderzoek kan ook plaatsvinden met als doel een al bekende vindplaats in kaart te brengen (dit heet een waarderend proefsleuvenonderzoek). Op grond van de resultaten wordt bekeken wat er met de vindplaats moet gebeuren.

Meestal wordt een oppervlakte van ongeveer 5 tot 10 procent van het totale (archeologisch kansrijke deel) van het plangebied ontgraven. Voordat een proefsleuvenonderzoek mag worden uitgevoerd, dient  een archeologisch Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld door een archeologisch bureau. De gemeente (de bevoegde overheid) zal het PvE toetsen.

Opgraving

Als uit eerder onderzoek is vastgesteld dat er sprake is van een behoudenswaardige vindplaats, zal de bevoegde overheid in eerste instantie vragen (of in overleg met de bodemverstoorder besluiten) dat de vindplaats in de bodem bewaard moet blijven. Hierbij worden ook andere belangen meegewogen. Indien die andere belangen zwaarder wegen, volgt vaak een opgraving. Hierbij wordt, ook weer op basis van een programma van eisen, de vindplaats zo goed mogelijk opgegraven en gedocumenteerd. 

Een opgraving is een arbeidsintensief onderzoek, dat niet alleen hoge kosten met zich mee kan brengen, maar ook consequenties kan hebben voor de doorlooptijd van het totale project. Indien het tot een definitieve opgraving komt (of eerder!), gaan we graag eerst met u en de bevoegde overheid om tafel om de mogelijkheden te bespreken: wat zijn ongeveer de kosten van een opgraving? Zijn er alternatieven? Loont het de moeite de plannen te wijzigen? Kan een relatief kleine aanpassing in de plannen ertoe leiden dat er geen opgraving geëist wordt of dat er een kleiner areaal onderzocht hoeft te worden? Er zijn veel mogelijkheden en de archeologen van Laagland archeologie kennen ze allemaal. We zijn u graag van dienst.

Laagland archeologie BV

 

www.laaglandarcheologie.nl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Erwin Brouwer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 - 51 95 35 53

 

Jeroen Wijnen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 - 40 61 85 50

 

Hans Oude Rengerink

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

06 - 49 88 34 03

 

KvK - nr. 75251876

Bank: NL58 KNAB 0764 3020 19

 

Onze vestigingen:

Virulyweg 21F

7602 RG  Almelo

 

Ruysdaelbaan 106

5613 DL  Eindhoven