Aardkundige waarden zijn die onderdelen van het landschap die iets vertellen over het ontstaan van het gebied. Het gaat daarbij om niet-levende natuur. Aardkundige waarden kunnen worden verdeeld in vier subgroepen:

Geologie: de opbouw van de aarde onder het aardoppervlak

Geomorfologie: de vormen van en aan het aardoppervlak

Hydrologie: het gedrag van water in en op het aardoppervlak

Bodemkunde: de verschillende grondsoorten op het aardoppervlak

Veel aardkundige waarden worden bedreigd door de aanleg van wegen, bouwwerken of door intensievere landbouw. De internationaal en nationaal belangrijke aardkundige waarden van Nederland zijn vanaf begin jaren zeventig in kaart gebracht. Er is waarde toegekend aan de bijzondere aardkundige waarden en uiteindelijk zijn zelfs enkele locaties en gebieden benoemd tot aardkundig monument.

Een aardkundig monument heeft geen status als een rijks- of gemeentelijk monument, maar is bedoeld om interesse voor het gebied op te wekken en de kennis over dit gebied onder een breder publiek te verspreiden. Op deze manier kunnen overheid, organisaties en particulieren zich inzetten voor bescherming ervan. Laagland archeologie kan voor u onderzoeken en analyseren wat de aardkundige waarden zijn van het landschap binnen uw plangebied.